Skip to main content

Artarmon Timetable

Prodigy MMA Timetable, 65 Dickson Ave Artarmon

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
6:30 am              
7:00 am              
7:30 am              
8:00 am              
9:00 am              
9:30 am              
10:00 am              
10:30 am              
11:00 am           11:00-12:00
Thai Boxing
 
11:30 am            
12:00 Midday           12:00-1:00
BJJ
 
12:30 pm            
1:00 pm              
3:30 pm              
4:00 pm              
4:30 pm              
5:00 pm              
5:30 pm   5:30-6:30
Thai Boxing
         
6:00 pm 6:00-7:00
BJJ
6:00-7:00
Thai Boxing
6:00-7:00
BJJ
6:00-7:00
Thai Boxing
   
6:30 pm 6:35-7:30
MMA Skills
   
7:00 pm 7:05-8:05
Thai Boxing
7:05-8:05
MMA Skills
7:05-8:05
Thai Boxing
7:05-8:05
Open Mat
   
7:30 pm 7:35-8:30
BJJ
7:05-8:00
Wrestling
   
8:00 pm